Päivitetty 17.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Terveys- ja hyvinvointipalvelu Omppupolku, y-tunnus 2567265-5

Väinölänkatu 8 B 69, 33100 Tampere

puh. 050 562 8885

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tanja Hakala

Väinölänkatu 8 B 69, 33100 Tampere

puh. 050 562 8885

tanja.hakala@omppupolku.fi

3. Rekisterin nimi

Terveys- ja hyvinvointipalvelu Omppupolun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin rekisteröidyn suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, y-tunnus ja asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröityjen verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja hävitetään kun sitä ei enää tarvita. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna salasanoilla, jotka ovat vain rekisterinpitäjän tiedossa. Tietoihin pääsee vain Tanja Hakala.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti.

12. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä tietoja ja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirajnpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivujen sisältö sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin ja muihin käyttöehtoihin itse.